เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 5/2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 5/2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 5/2558

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอดโดยดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วย นายกรรณ   กัณฑ์นิล  นายบรรเจิด  ลาวัณย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ผู้อำนวยการกองงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

                โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการแต่งตั้ง นายสมจิตร รุ่งจำรัสรัศมี เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด การลาออกจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีของนายชัยวัฒน์  วิทิตธรรมวงษ์ และการจัดตั้งคณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในระดับตำบล ซึ่งถือเป็นนโยบายจากจังหวัดตากที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 14 ตำบลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นคณะทำงานในระดับตำบล โดยยึดโยงการทำงานให้เกี่ยวเนื่องกับการทำงานระดับจังหวัด โดยได้มีคำสั่งให้ ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานคณะทำงานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในพื้นที่มาเป็นคณะกรรมการ และตัวแทนจากเทศบาลนครแม่สอด เป็นคณะทำงาน เพื่อให้การทำงานในระดับตำบลสอดคล้องกับการทำงานในระดับจังหวัด  ตากด้วยเรื่องประเด็น ปัญหา และแนวทางแก้ไข ในกองงานต่างๆของเทศบาลนครแม่สอด อาทิ ประเด็นการหารือการเช่าสังหาริมทรัพย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  , โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว  , โครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  , ผลการดำเนินการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรี ทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป