เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559

                ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด ห้องบุษราคัม ชั้น 4  เทศบาลนครแม่สอด ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 โดยมีนายอิงครัตน์  ตันติพงษ์ศานติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา  นายประธาน  เทพสาร รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประธานสภา  โดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์   นายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย   นายบรรเจิด  ลาวัณรัตนากุล   นายกุล  เครือวีระ  รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด  ผู้อำนวยการกองงาน ทุกกองงาน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษจิกายน 2558 และการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤษจิกายน 2558  การเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรื่องขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมกรณีถอนคืนรายปีงบประมาณ พศ.2559 เรื่องขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เรื่องขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องมีที่จอดรถในเขตเทศบาลนครแม่สอด  เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2559และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัยสมัยแรก ประจำปี 2560  และเรื่องอื่นๆ

/////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป