เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายบรรเจิด ลาวัณรัตนากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน , นำเสนอตัวอย่างกองทุนแม่ดีเด่น , กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านทุ่ง , ชุมชนตาลเดี่ยว , ชุมชนบ้านเหนือ , ชุมชนสันต้นปิน และสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 4 ชุมชน  และมีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ กว่า 70 คน

                กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการแสดงออกถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นสิ่งสมควรที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต้องน้อมใส่เกล้าและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้มีกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้น ถือเป็นเกียรติสูงสุด จึงจำเป็นต้องสร้างกระบวนการให้คนทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเกิดจิตสำนึกร่วมกัน สนองพระราชปณิธาน ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างสำหรับพื้นที่อื่นต่อไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมสำคัญรองรับกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัด หมู่บ้าน/ชุมชน จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ  กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้น ยุทธศาสตร์พระราชทาน “รู้รักสามัคคี” ดังนั้น    การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

                เทศบาลนครแม่สอดได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน       ทั้ง 4 ชุมชน ในเขตเทศบาลที่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงได้กำหนดจัดการประชุมสรุปผล             การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดังกล่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานให้ชุมชนที่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาล ให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานในชุมชนไปพร้อมๆกัน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป