เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนตามโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองแม่สอด

                ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายกรรณ  กันฑ์นิล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ  ปัญญาสว่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

                โดยการประชุมว่าด้วยเรื่องของโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติเมืองแม่สอด และปฏิทินงานเตรียมความพร้อมแต่ละชุมชน  ด้วยเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้ร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบัน วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา สำหรับในปี พ.ศ.2558 ทางเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วมเมืองแม่สอด โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนประกอบด้วย การขุดลอกระบายน้ำและกำจัดขยะมูลฝอยจากท่อและคลองระบายน้ำ การตัดกิ่งไม้ การกำจัดวัชพืชจากคูระบายน้ำลำเหมือง

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป