เทศบาลนครแม่สอดจัดการอบรมคณะครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการอบรมคณะครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการอบรมคณะครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด

                ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมคณะครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด พร้อมด้วยนายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด กว่า 300 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

                การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีอิทธิพบอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในอำเภอแม่สอด เป็นหน้าที่ที่คุณครูทุกระดับชั้น จะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อคุณครูตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนของตนเองพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดคือ การเตรียมการด้านการพัฒนาขีดความสามารถของสมอง ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ เป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาสมองของมนุษย์ หากกิจกรรมมีประสิทธิภาพ การเยนรู้และการปรับความสมดุลของสมองจะเกิดขึ้น เมื่อสมองได้รับการพัฒนาและมีความสมดุล จะทำให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเรียบง่ายและรวดเร็ว กิจกรรมการพัฒนาสมองที่ถูกต้องและเหมาะสม ควารจะควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จะทำให้เด็กหรือเยาวชนชองเราเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป