เทศบาลนครแม่สอดจัดการอบรมสัมมนาโครงการหลักนวัตบวร (I-CORE ไอโครว) ด้วยความร่วมมือกับหลายหน่วยงานร่วมกันอบรมให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการอบรมสัมมนาโครงการหลักนวัตบวร (I-CORE ไอโครว) ด้วยความร่วมมือกับหลายหน่วยงานร่วมกันอบรมให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการอบรมสัมมนาโครงการหลักนวัตบวร (I-CORE ไอโครว) ด้วยความร่วมมือกับหลายหน่วยงานร่วมกันอบรมให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

                ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เทศบาลนครแม่สอด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ปตท. โดยดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรม และนายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครแม่อสอด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โครงการหลักนวัตบวร (I-CORE) การจัดการขยะแบบครบวงจรและวัฏจักรชีวิต (LCA) ซึ่งดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง สวทน.กระทรวงวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเป็นการยกระดับและแก้ปัญหาขยะในพื้นที่อำเภอแม่สอด ผ่านการจัดการความรู้ในโรงเรียน โดยใช้หลักนวัตบวร เป็นฐานการเรียนรู้ใช้ประเด็นการจัดการขยะเป็นสื่อผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี , เพื่อขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยสู่ชุมชนและสังคม เป็นการบูรณาการเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมยอมรับในการใช้หลักการวิจัยในการแก้ไขปัญหา , เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลผลิตนักเรียนในลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้ได้หลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป