เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแม่สอด

                ที่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ  ฉันติกลุ รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล จัดกิจกรรมปลูกต้อนไม้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้ำเสีย โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 30 คน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมือง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยจะดำเนินการจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกๆปี เป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนได้รักและหวงแหนชุมชนของตนเอง และเห็นคุณค่าของการใช้น้ำโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการบำบัดน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งเป็นน้ำเสียที่เกิดจากชุมชนที่นักเรียนได้อาศัยอยู่ และถูกนำมาส่งขั้นตอนการบำบัดก่อนที่ส่งถูกปล่อยลงสู่ธรรมชาติ ต่อไป

ขอบคุณภาพ / ข่าว ศิริพร คำวานิล

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป