เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล 14 ตำบล แม่สอด พบพระ แม่ระมาด

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล 14 ตำบล แม่สอด พบพระ แม่ระมาด

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล 14 ตำบล แม่สอด พบพระ แม่ระมาด

                ที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบลแม่สอด ชั้น 2 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระพับตำบล 14 ตำบล แม่สอด พบพระ แม่ระมาด โดยมีหัวหน้าคณะทำงานในระดับตำบลทั้ง 14 ตำบล และเลขานุการคณะทำงาน ร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยสรุปผลการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี , สรุปประเด็นการสนทนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการพบปะกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีประเด็นการสนทนาในที่ประชุมว่าด้วยเรื่อง การขอระงับการบังคับใช้ผังเมืองรวม

(ฉบับใหม่) ที่จะประกาศใช้ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก      ๑๔ ตำบล โดยมอบหมายให้จังหวัดตากมีหน้าที่ในการจัดทำผังเมืองในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ๑๔ ตำบล , การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต  พัฒนาตาก ในพื้นที่ สหกรณ์นิคมสปก., นสร., ป่ามติ ครม., สทก.,       ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ , การจัดเก็บค่าธรรมเนียม   แรงงานต่างด้าว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก          “สหกรณ์แรงงานอาเซียน   ๔. โครงการแม่ละเมา (โครงการ   เพิ่มน้ำให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล      ระยะที่ 1)     ๕.โครงสร้างการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ๑๔ ตำบล  ซึ่งแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล              ทั้ง 14 ตำบล ให้คณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบลแต่ละตำบล นำส่งผ่าน        อำเภอ/จังหวัด ต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป