เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2559

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ สาธารณสุขอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมกว่า 10 คน โดยมีระเบียบวาระ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ งบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการพิจารณาแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของ แผนงานโรงพยาบาล แผนงานเทศบาล และแผนงานชุมชน เรื่องพิจารณา การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2559 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราการป่วยของประชากรในชุมชน เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มีศักยภาพในการช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โครงการประชุมวิชาการด้านสาธารณสุขและสานสัมพันธ์ อสม.โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อสม. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนและดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป