เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ห้องประชุมเออีซี ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอด ด้านการสวัสดิการสังคมและสาธารณูปโภค ได้มีการประชุมในสมัยประชุมครั้งที่ 4 โดยมีนายวสุธร บุญมาก ประธานสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมโดมีคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครแม่สอด ด้านการสวัสดิการสังคมและสาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

                นายวสุธร บุญมาก ประธานในที่ประชุมกล่าวชี้แจงในที่ประชุมถึง การติดตามงานโครงการที่ทางสภาเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ที่เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมและสาธารณูปโภค อาทิเช่น การก่อสร้างบ้านพักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อดูเรื่องความปลอดภัยและการจราจรในเขตเทศบาล เรื่องเคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน อสม.ในเขตเทศบาล การก่อสร้างถนน การก่อสร้างรางระบายน้ำ การก่อสร้างสะพาน การจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อไว้บริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด การจ้างเอกชนจัดเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล และรวมถึงสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำของทางเทศบาลนครแม่สอด

                ในปัจจุบันนี้สิ้นปีงบประมาณ 2558 แล้วหากโครงการใดยังไม่ได้ดำเนินงาน ทางคณะกรรมการสามัญประจำสภาฯ ก็จะพยายามเร่งรัดให้ดำเนินการ หรือว่าดำเนินการไปแล้วแต่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อหรือเพิ่มเติม ทางคณะกรรมการก็จะแนะนำให้บรรจุเข้าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ต่อไป หากพบปัญหาในการดำเนินงานโครงการ ทางคณะกรรมการก็จะสรุปปัญหาแจ้งผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดทางดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีฯได้รับทราบและแก้ไขได้ทันท่วงที

นายวสุธร ประธานคณะกรรมการยังได้กล่าววันนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การติดตามงานโครงการที่ทางสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ที่เกี่ยวกับนโยบายนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ทีได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป