เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ 3/2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ 3/2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ 3/2558

            นายวสุธร บุญมาก ประธานคณะกรรมการด้านสวัสดิการและสาธารณูปโภคประจำสภาเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายกรรณ กัณฑ์นิล รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ช่างผู้ควบคุมงานแต่ละโครงการและหัวหน้าฝ่ายกองงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ การรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องสืบเนื่อง เรื่องการติดตามงานโครงการสาธารณูปโภคที่ปรากฎอยู่ในงบประมาณประจำปี 2558 เรื่องการติดตามงานโครงการสาธารณูปโภคที่ปรากฎในงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมตามมติที่ประชุมสภาฯเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรื่องสรุปงบประมาณประจำปี 2559 ของแต่ละเขตและเรื่องอื่นๆ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป