เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล 14 ตำบล

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล 14 ตำบล

ข่าวประจำวันที่ 14 เดือน กันยายน 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล 14 ตำบล  

                ที่ห้องประชุม ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบลแม่สอด สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีหัวหน้าคณะทำงานระดับตำบล ทั้ง 14 ตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องการชี้แจงการเข้าหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ.ห้องประชุมมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ ที่มีทั้งประเด็นความคืบหน้า เรื่อง การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก , นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก , การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ , ค่าเยียวยาราษฎรในพื้นที่ของรัฐที่มีการถอนสภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ , แต่งตั้งคณะกรรมการ SEZ (เซท)  ตาก  พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  7  คัตเตอร์   ,  แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล ทั้ง  14  ตำบล ,  ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ ของรัฐที่มีการถอนสภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ , การดำเนินงานของศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS , การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างตาก – เมียนมา , สหกรณ์นิคมแม่สอด , ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด ,  และข้อปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  เรื่อง ขอระงับการบังคับใช้ผังเมืองรวม (ฉบับใหม่) ที่จะประกาศใช้ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก     14  ตำบล  , การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต  พัฒนาตาก ในพื้นที่ สหกรณ์นิคม สปก., นสร., ป่ามติ ครม., สทก.  ,       ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ , การจัดเก็บค่าธรรมเนียม   แรงงานต่างด้าว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก          “สหกรณ์แรงงานอาเซียน” , โครงการแม่ละเมา (โครงการ   เพิ่มน้ำให้อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล      ระยะที่ 1) , โครงสร้างการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ๑๔ ตำบล, ประเด็นปัญหาเรื่องการขออนุญาตต่างๆ OSS (One Stop Service) , ปัญหาการขัดกันของหน่วยงานราชการในพื้นที่ , องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นครแม่สอด    ตามด้วยเรื่องการคัดเลือกประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 14 ตำบล โดยคณะทำงานได้เลือก ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 14 ตำบล

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป