เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 4/2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 4/2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 4/2559

            ที่ห้องประชุม เออีซี ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 4/2559 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายกองงานและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

            โดยมีวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องแผนงบประมาณปี 2560และงบประมาณปี 2561 เรื่องโครงการที่ยังไม่ได้นำเสนอเข้าสู่วาระในการประชุมสภาเทศบาล เรื่องแผนงานโครงการปี 2560 ที่จะนำเข้าสภาเพื่อพิจารณา เรื่องการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานเดิม เรื่องการปรับปรุงสุสานหลวง เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าสุสานหลวงและสุสานอิสลาม เรื่องการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้ฯและบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เช่นการทาสีรั้วและงานซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด เรื่องการปรับปรุงอาคารหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  เรื่องการย้ายหลังคาอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีไปทำที่อาคารดับเพลิง เรื่องการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยที่สนามกีฬานานาชาติ การปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารโรงยิมเพื่อใช้เป็นลานกิจกรรมอื่นๆพร้อมการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ชำรุด เรื่องการแก้ไขกำแพงหลังโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่องการสำรวจอาคารโรงยิมที่ชำรุด เรื่องงานที่มอบหมายหนังสือที่เทศบาลนครแม่สอดส่งไปยังศาลปกครองและเรื่องการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2559และเรื่องอื่นๆ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป