เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 6/2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 6/2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 6/2559

                ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในที่ประชุมและมี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน หัวหน้าฝ่ายงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมการประชุมกว่า 40 คน

                โดยมีระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึง คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 12/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เรื่องคณะอนุกรรมาธิการการปกครองทีองถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ จะเดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอดในเดือนพฤษภาคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างต่างเช่น โครงการก่อสร้างสนามกีฬานานาชาติ งบประมาณ 38 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารท่องเที่ยว งบประมาณ 11.4 ล้านบาท เรื่องการควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์และรถประเภทอื่นๆของเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการดำเนินกรรปรับปรุง สนามเทนนิส สนามฟุตบอล 7 คน หน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อใช้เป็นศูนย์แสดงศิลปะและวัฒนธรรมสองแผ่นดินนครแม่สอด และความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงสนามเทนนิสด้านหลังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เรื่องการรับรองาระการประชุมครั้งที่5 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เรื่องการติดตามมอบหมายงานแต่ละกองงานและเรื่องอื่นๆ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป