เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมชุมชนต้นแบบการจัดทำโครงการธนาคารขยะ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมชุมชนต้นแบบการจัดทำโครงการธนาคารขยะ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมชุมชนต้นแบบการจัดทำโครงการธนาคารขยะ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3  เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมชุมชนต้นแบบการจัดทำโครงการธนาคารขยะ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล กองการศึกษา และประธานชุมชนสองแคว 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  กลุ่มสตรี และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนสองแคว 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการแยกประเภทของขยะได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงวิธีการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์หากมีการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสม  โดยเน้นการลดปริมาณขยะและการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการคัดแยกขยะ  เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนักของบุคคลที่มีผลพวงมาจากการให้การศึกษาอย่างถูกวิธี

ภาพ / ข่าว  กานต์สิรี  วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป