เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมผู้ประกอบการค้าบริเวณถนนคนเดิน

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมผู้ประกอบการค้าบริเวณถนนคนเดิน

ข่าวประจำวันที่ 16 เดือน กันยายน 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมผู้ประกอบการค้าบริเวณถนนคนเดิน

                เทศบาลนครแม่สอดโดยกองงงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือการจัดระเบียบ ผู้ประกอบการค้าในย่านบริเวณถนนคนเดิน ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองงานวิชาการและแผนงาน กองคลังและเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอด ส่วนทางผู้ประกอบการค้าย่านถนนคนเดินมีนาย ภูสิษฐ์ สินธีระนันท์ ประธานคณะกรรมการผู้รับเหมาดูแลรับผิดชอบถนนคนเดินพร้อมคณะกรรมการและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดถนนคนเดินเข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้กว่า 250 ราย โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ การติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการถนนคนเดินของคณะกรรมการ อันได้แก่ บริเวณพื้นที่การดำเนินการ วันเวลาจำหน่ายสินค้า จำนวนร้านค้าผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าและการแบ่งแยกประเภทสินค้า การใช้ไฟฟ้าน้ำประปาห้องน้ำ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม บัญชีรายรับรายจ่าย ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบข้อร้องเรียน จากการดำเนินงานถนนคนเดิน แนวทางการแก้ไขปัญหา และเรื่องอื่น

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป