เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

                ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด  ทางเทศบาลนครแม่สอดได้มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยมีนายอิงครัตน์  ตันติพงษ์สารติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา  นายประธาน  เทพสาร รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประธานสภา  โดยดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์   นายกเทศมนตรี มอบหมายหน้าที่ให้ทาง ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร นายบรรเจิด  ลาวัณรัตนากุล    นายถิรยุทธ  ฉันติกุล  นายกุล  เครือวีระ  รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมทำการประชุมร่วมพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกฯ ผู้อำนวยการกองงานทุกกองงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  และการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 เพื่อเป็นการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ , หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน , หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยกองวิชาการและแผนงาน

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป