เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3ประจำปี 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3ประจำปี 2558

ข่าวประจำวันที่ 1 เดือน กันยายน 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3ประจำปี 2558

                ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 4 เทศบาลนครแม่สอด  จัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 โดยมีนายอิงครัตน์  ตันติพงษ์ศานติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา  นายประธาน  เทพสาร รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประธานสภา  โดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์   นายกเทศมนตรีมอบหมายหน้าที่ให้ทางคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร นายถิรยุทธ  ฉันติกุล  นายบรรเจิด  ลาวัณรัตนากุล   นายกุล  เครือวีระ  รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด  ผู้อำนวยการกองงาน ทุกกองงาน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม 2558 และการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม 2558  การเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ญัตติขอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันธ์ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ญัตติขออนุมัติกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 และเรื่องอื่นๆ

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป