เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558

                ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 4 เทศบาลนครแม่สอด  จัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 โดยมีนายอิงครัตน์  ตันติพงษ์สารติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภา  นายประธาน  เทพสาร รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประธานสภา  โดยมี ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์   นายกเทศมนตรี  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร นายถิรยุทธ  ฉันติกุล  นายบรรเจิด  ลาวัณรัตนากุล   นายกุล  เครือวีระ  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้อำนวยการกองงาน ทุกกองงาน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยการแนะนำข้าราชการที่มาดำรงแหน่งใหม่ในกองงานต่างๆในเทศบาลนครแม่สอดจำนวน 8 คน  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558  และการเสนอญัตติต่างๆ เพื่อเป็นการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ , หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน , หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกองวิชาการและแผนงาน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป