เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

            กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ที่ห้องประชุมโรงแรมอิโค่อินน์ เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด โดยดร. เทิดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้โดยมีนายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย คณะกรรมการประสานงานวิชาการกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 อาทิ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัยและอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 100 คน

            การจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาสภาพและความสามารถทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 ในภาพรวมของการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ นำข้อมูลที่ได้รับจากการสรุปและวิเคราะห์ เป็นแนวทางในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบข้อมูลการจัดการศึกษาและสนับสนุนพัฒนาทั้งด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป