เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 13 / 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 13 / 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 13 / 2558

ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองงาน เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 13 / 2558 โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วย ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายถิรยุทธ ฉันติกุล นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงเรื่องการเข้าหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมหาดไทย2 กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ประเด็นความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา การติดตามงานที่ได้มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละกองงานรับผิดชอบ ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่างสุขาภิบาล

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป