เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว เทศบาลนครแม่สอด ปี 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว เทศบาลนครแม่สอด ปี 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว เทศบาลนครแม่สอด ปี 2558

                ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล  นายกุล เครือวีระ  รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว เทศบาลนครแม่สอด โดยมี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และ เทศกิจ เทศบาลนครแม่สอด โดยมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลนครแม่สอด ปี 2558 โดยแบ่งออกเป็น 1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ โดยมีนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมคณะ  2.ฝ่ายการเงินและรับบริจาค โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด1  เป็นหัวหน้าฝ่าย พร้อมคณะ 3.คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนเหตุด่วน โดยมี รองนายกเทศมนตรี2 เป็นหัวหน้าฝ่าย พร้อมคณะ 4.คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย ฝ่ายบรรเทาและกู้ภัย มีรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด1 เป็นหัวหน้าฝ่าย รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด4 เป็นรองหัวหน้าฝ่าย พร้อมคณะ และฝ่ายการแพทย์และพยาบาล มีรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด 2 เป็นหัวหน้าฝ่าย รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด3 เป็นรองหัวหน้าฝ่าย  พร้อมคณะ และ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร มี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอด เป็นหัวหน้าฝ่าย พร้อมคณะ ในครั้งนี้ได้แบ่งหน้าที่ตามฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย โดยให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติและประสานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ หากมีปัญหาและอุปสรรคประการใดรายงานผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มเทศบาลนครแม่สอด เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป