เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
                ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี จำนวน 87 คน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จำนวน 104 คน โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส จำนวน 45 คน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จำนวน 58 คน และโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 130 คน  รวมทั้งสิ้น 424 คน การมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด เพื่อสร้างภาพพจน์และความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในการศึกษาของตน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน คณะครู อาจารย์ และผู้ปกครอง และภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้จนประสบความสำเร็จพร้อมที่จะก้าวไปเป็น ผู้มีความรู้ มีคุณธรรม ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต
ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป