เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบวุฒิบัตร “บัณฑิตน้อย” ประจำปีการศึกษา 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบวุฒิบัตร “บัณฑิตน้อย” ประจำปีการศึกษา 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบวุฒิบัตร “บัณฑิตน้อย” ประจำปีการศึกษา 2558

                ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธี   และนายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 4 โรงเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักเรียนที่เข้ารับมอบวุฒิบัตร จากโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี จำนวน 91 คน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จำนวน 136 คน โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส จำนวน 46 คน และโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จำนวน 95 คน รวมทั้งสิ้น 368 คน ปัจจุบันเทศบาลนครแม่สอด ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี อีกทั้งเป็นการเตรียนมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป