เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

                ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและเทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละครเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและนางจินดา ปะหุปะเม รองประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูนักเรียนในสังกัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า 250 คน โดยมีวิทยากร

                ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้มีการเร่งรัดและรณรงค์ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและลูกน้ำในช่วงนี้ ก่อนที่ฝนจะเริ่มตกในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะทำให้ปริมาณยุงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและประชาชนทุกคน ในการเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน ตลาดสด สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก การจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ โดยมีกิจกรรม อาทิ การทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การสำรวจและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเฉพาะแหล่งน้ำขังนิ่ง การประชาสัมพันธ์และเสียงตามสายในชุมชน การทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ที่รกร้างในชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการพ่นหมอกควันในบ้านเรือนทุกหลังคา โดยมีทีมงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด ออกพื้นที่ให้บริการทุกครั้งที่มีการระบาดของโรคฯ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป