เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (ด้านกลุ่มเสี่ยง) ร้านแต่งผม เสริมสวยปลอดภัยได้มาตรฐาน

เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (ด้านกลุ่มเสี่ยง) ร้านแต่งผม เสริมสวยปลอดภัยได้มาตรฐาน

เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (ด้านกลุ่มเสี่ยง) ร้านแต่งผม เสริมสวยปลอดภัยได้มาตรฐาน

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (ด้านกลุ่มเสี่ยง) ร้านแต่งผม เสริมสวยปลอดภัยได้มาตรฐาน  พร้อมด้วย นายกุล  เครือวีระ  รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน เข้าร่วมเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลนครแม่สอด  และอาสาสมัครในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด กองสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอด

                โดยในยุคสังคมสู่ประชาคมอาเซียน ร้านแต่งผมเสริมสวยถือว่าเป็นอาชีพสงวนของคนไทย และปัจจุบันจะเห็นว่า ร้านแต่งผมเสริมสวยในเขตเทศบาลนครแม่สอดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบางร้านยังไม่ได้รับใบอนุญาต และเจ้าของกิจการยังขาดความรู้ในการให้บริการตามมาตรฐานพระราชบัญญัติสถานประกอบการ เช่นเกณฑ์ตรวจประเมินร้านเสริมสวย การป้องกันโรคติดต่อในร้านเสริมสวย มาตรฐานสถานประกอบการร้านเสริมสวย การดูแลรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือในร้าน เป็นต้น จึงได้มีการจัดการอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการประกอบกิจการ และผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เป็นการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนาเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดตอไปในอนาคต

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป