เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

                ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนครแม่สอด กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตากโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมและนายสุนทร เรืองคล้าย หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยและน้ำยาสมุนไพรพร้อมบรรจุภัณฑ์ในครั้ง 25 คน

                ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตากโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจในการสำรวจ สืบเสาะ ค้นหากลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง รับแจ้งเหตุ ลงพื้นที่คัดกรอง ป้องกันและเฝ้าระวัง ช่วยเหลือระยะวิกฤต ประสานส่งต่อหน่วยงานที่ให้การคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาก่อนส่งกลับสู่ครอบครัว เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป