เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองเพื่อยุติความรุนแรงในสตรีและเด็ก

เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองเพื่อยุติความรุนแรงในสตรีและเด็ก

เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองเพื่อยุติความรุนแรงในสตรีและเด็ก

กองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัวครั้งที่ 1 โดยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายยุติความรุนแรงเพื่อการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่เด็ก สตรีและครอบครัว ที่ห้องโกเมฯสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมและนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด  รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมตัวแทนผู้นำแต่ละชุมชนเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้กว่า 60 คน การจัดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งทรงเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชดำริและพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมืองและพสกนิกรทั้งมวล เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความสมานสามัคคีในองค์กรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ที่ทุกคนในสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อีกทั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสัมผัสกับความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยได้ทรงมอบภารกิจด้านกิจกรรมต่างๆ เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ปรัชาชนเห็นว่าการกระทำความรุนแรง เป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นปัญหาของสังคม ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวอีกต่อไป เทศบาลนครแม่สอดได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายครั้งนี้ขึ้นมา///////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป