เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2558

                ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2558 และนายบรรเจิด  ลาวัณย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอด และประชาชนจาก 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมโครงการกว่า 700 คน  และได้รับเกียรติจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นวิทยากรในหัวข้อ การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย และ เรื่องสิทธิและการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

                ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบาย / แนวทางขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เทศบาลนครแม่สอดได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาติตามอำนาจหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การบริหารราชการแผ่นดินและเป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม สร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง สลายแนวคิดที่แตกต่างและป้องกันไม่ให้ปลุกระดมมวลชนที่จะนำไปสู่ความแตกแยก แบ่งฝึกแบ่งฝ่ายอย่างที่เป็นมาในอดีต เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ สังคม และประเทศชาติโดยรวม เป็นเวทีที่จะนำประชาชนที่มีความขัดแย้งทุกกลุ่มทุกฝ่ายมาเปิดใจพูดคุยกันอย่างสันติวิธี เพื่อลบความรู้สึกอคติ ต่อการที่เห็นแตกต่างทางการเมือง และเพื่อสร้างจิตสำนึกว่าทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายล้วนมีความรักใคร่ สามัคคี ปรองดองกันอยู่แล้ว ด้วยความมีจารีต วัฒนธรรม ประเพณี กับความมีศีลธรรมในสายเลือด และในจิตใจสืบต่อกัน รักสงบ รักพวกพ้อง รักถิ่นเกิด และอยู่ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกัน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

//////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป