เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการสัมมนา ก้าวรุก ตั้งรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการสัมมนา ก้าวรุก ตั้งรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 6 เดือน กันยายน 2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการสัมมนา ก้าวรุก ตั้งรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด

                ที่ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา ก้าวรุก ตั้งรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด และว่าที่พันตรีธีรยุทธ  วุฒิอรรถสาร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน และเจ้าหน้าที่กองวิชาการ เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย และมีกลุ่มเป้าหมายการอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่สอด และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด กว่า 800 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  ซึ่งการจัดโครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนและประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว มีการเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างโอกาส และประโยชน์ให้ชุมชน /  ท้องถิ่น ต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนา และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป