เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการ”ต้นกล้าตากล้อง…ท่องเที่ยววิถีไทยนครแม่สอด”ส่งเสริมการถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวนครแม่สอดแสดงศักยภาพของเยาวชนไทย

เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการ”ต้นกล้าตากล้อง…ท่องเที่ยววิถีไทยนครแม่สอด”ส่งเสริมการถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวนครแม่สอดแสดงศักยภาพของเยาวชนไทย

เทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการ”ต้นกล้าตากล้อง…ท่องเที่ยววิถีไทยนครแม่สอด”ส่งเสริมการถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวนครแม่สอดแสดงศักยภาพของเยาวชนไทย

คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำโดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานร่วมกับกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมโครงการ”ต้นกล้าตากล้อง…ท่องเที่ยววิถีไทยนครแม่สอด”ส่งเสริมการถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวนครแม่สอดแสดงศักยภาพของเยาวชนไทย ที่ห้องประชุมชั้น 4 ตึกสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่อด โดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการ”ต้นกล้าตากล้อง…ท่องเที่ยววิถีไทยนครแม่สอด” ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดสถานศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกว่า 150 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ เล็งเห็นถึงคุณค่าการอนุลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ให้ความรู้และโอกาสแก่เยาวชนที่มีความสามารถในการถ่ายภาพ แต่ขาดอุปกรณ์ถ่ายภาพ มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานและมุมมองที่แปลกใหม่ในการสร้างอาชีพต่อไป พัฒนาวงการถ่ายภาพให้มีสีสัน และแรงบันดาลใจแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้สนใจการถ่ายภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว การสร้างอาชีพรวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจภาพในประเทศต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป