เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปากดง จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปากดง จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประจำวันที่ 18 เดือน กันยายน 2558

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปากดง จังหวัดกำแพงเพชร

                ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร นายถิรยุทธ  ฉันติกุล  นายกุล  เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เจ้าหน้าที่สำนักปลัด กองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่จากกองช่างสุขาภิบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล ตำบลปากดง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ที่นำโดยนายไพโรจน์  พุ่มไพศาลชัย นายกเทศมนตรีตำบลปากดง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองต่างๆ และเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลปากดงกว่า 60 คน  โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบและมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกัน ต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความรักความสามัคคี สมานฉันท์ ปรองดอง เกิดความเอื้ออาทรกันในหมู่คณะ  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป