เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรับสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   ที่นำโดย นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และคณะร่วม 23 คน โดยเป็นกิจกรรมตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ กิจกรรมศึกษาดูงานเพิ่มพูนศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพการให้บริการสาธารณะ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น โดยได้ศึกษาดูงานในส่วนของการบริหารจัดการความเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการส่งเสริมอาชีพในชุมชน โดยได้รับความรู้จากวิทยากรของเทศบาลนครแม่สอด และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานของเทศบาลนครรังสิต ต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป