เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานวิชาการและแผนงานให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย อาจารย์คมสันต์ นาควังไทร อาจารย์ประจำโปรแกรมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนานครแม่สอด จ.ตาก สู่รูปแบบการบริหารจัดการท้องถิ่นพิเศษเต็มรูปแบบ ตามแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความเหมาะสมและองค์ประกอบที่มีความจำเป็นในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของการมีอำนาจหน้าที่พิเศษตามรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ , เพื่อศึกษาแนวโน้มทิศทาง แนวคิดและกระบวนการในการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ในมิติต่างๆ คือ มิติด้านสังคมวัฒนธรรม มิติด้านการค้าการลงทุน มิติด้านการศึกษา มิติด้านการสาธารณสุข และมิติด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและสันทนาการ และเพื่อศึกษาปัจจัย บทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่มีผลต่อการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ “นครแม่สอด” เพื่อให้นครแม่สอดเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆทั่วประเทศที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป