เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับนางสาวณัฐวดี ดวงตาคำผู้จัดโครงการได้นำนักศึกษาพร้อมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 33 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานในการดูแลบริหารจัดการของทางเทศบาลนครแม่สอด ตามโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งพลเมือง ซึ่งทางคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการคัดเลือกนักศึกษาจากสหภาพเมียนม่าร์ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 16 โดยหลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าวได้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานขององค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานแบบประชาสังคมของทางภาคเหนือมากขึ้น จนสามารถนำนำประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานเทศบาลนครแม่สอดกลับไปประยุกต์และสามารถปฏิบัติใช้ในประเทศของตนได้ต่อไป

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป