เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

ข่าวประจำวันที่ 21 เดือนกันยายน 2558

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

                ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด และ อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่นำโดยนายสมพงษ์  สุธาพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม  พร้อมคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 90 คน เพื่อศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้จากคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านองค์ความรู้และหาประสบการณ์ให้กับ อสม. ให้สามารถนำมาพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป