เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอด

                ที่ห้องประชุมโกเมน ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายกุล  เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล รองปลัด ผอ.กองงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่นำโดยนายชาติชาย รัตนภานพ นายอำเภอแม่สอด พร้อมคณะ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการศึกษาดูงานในส่วนของ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอด ตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงาน ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายสามารถปฏิบัติภารกิจ อำนาจ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2558 และมีผู้ร่วมคณะประมาณ 70 คน

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป