เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

                ที่ห้องประชุมอิโค่อินน์ อำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ในการเดินทางมาศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอด โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งนำโดยนายบุญจันทร์ พานุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัยนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนจำนวนกว่า 30 คน เดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลนครแม่สอด ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาดูงานพร้อมจัดเตรียมข้อมูลความพร้อมรองรับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดของตน

                โดยทางรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มีการบรรยายถึง แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจตากในระดับตำบลในด้านต่างๆ

  • ด้านการจัดหาที่ดิน โดยการแนะนำพื้นที่ที่มีความเหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการ /     นักลงทุนที่ประสงค์จะมาประกอบกิจการในพื้นที่
  • ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง โดยดูแลเรื่องการใช้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
  • ด้านสิทธิประโยชน์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ/นักลงทุนจะได้รับจากการประกอบกิจการในพื้นที่
  • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยพิจารณาเสนอโครงการเพื่อเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ระบบไฟฟ้า ประปา และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
  • ด้านการส่งเสริมการศึกษา การฝึกทักษะอาชีพ และการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจัดการอบรมให้ความรู้ด้านภาษา และการฝึกทักษะด้านวิชาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่  รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมประเพณี และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

/////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป