เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย ที่นำโดยนายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพเทศบาลเมืองหนองคายมุ่งสู่พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ , เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเปิดมุมมองที่จะได้รับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความพร้อมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่หน่วยงาน ให้ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากสถานที่ต้นแบบให้สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

                          ซึ่งในช่วงเช้าทางดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล ผู้อำนวยการกองงานวิชาการและแผนงาน ได้นำคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย ไปทำการประชุม ที่ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมอิโค่อิน เขตเทศบาลนครแม่สอด พร้อมบรรยายชี้แจงความเป็นมาของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและความคืบหน้าการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่  การจัดการเรื่องที่ดิน ด้านการคมนาคม  การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย เมียนมา เเห่งที่ 2 เเละสิทธิประโยชน์ต่างๆในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตลอดจนด้านความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดตากกับจังหวัดเมียวดี ข้อมูลภาพรวมเเละจุดเด่นในจุดเเข็งของพื้นที่จังหวัดตากเเละศึกษาเเนวทางการผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้ง  3 อำเภอ 14 ตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล เเละนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฎิบัติงานเเละประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบุรณาการให้เขตเศรษฐกิจพิเศษตากเดินหน้าอย่างเป็นรูปประธรรม ต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป