เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นยุวชนตัวน้อยโรงเรียนแม่สอดค่ะ

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นยุวชนตัวน้อยโรงเรียนแม่สอดค่ะ

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นยุวชนตัวน้อยโรงเรียนแม่สอดค่ะ

                ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายบรรเจิด ลาวัลย์รัตนากุล นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีและว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล ผู้อำนวยการกองงานวิชาการและแผนงานได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นยุวชนตัวน้อยๆจำนวน 32 คนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ½ โรงเรียนแม่สอดตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางราชการที่มีความสำคัญในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดโดยการนำคณะมาโดยนางยุพา เวทมหา ครูประจำชั้น ซึ่งได้รับการต้อนรับจากทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดเป็นอย่างดี

เทศบาลนครแม่สอด แต่เดิมก่อนปี พ.ศ. 2480 มีฐานะการปกครองท้องถิ่นโดยขึ้นอยู่กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีที่ว่าการอำเภอและหน่วยงานของแผนกต่าง ๆ คือ แผนกมหาดไทย แผนกที่ดิน แผนกสัสดี แผนกคลัง แผนกศึกษาธิการ แผนกสรรพสามิต แผนกสรรพากร แผนกอัยการ และมีหน่วยงานที่เป็นเอกเทศอีก คือ สถานีตำรวจภูธร และสถานีวิทยุอุตุนิยม ต่อมามีประชากรแน่นหนา มีจำนวนพลเมืองในท้องถิ่นสมัยนั้นประมาณ 12,000 คนเศษ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2480 มีอาณาเขตในการปกครองสมัยนั้น มีเนื้อที่ 480 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้าน 27 หมู่บ้าน

ต่อมาโดยคณะเทศมนตรี และด้วยความเห็นชอบของอำเภอและจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าเขตเทศบาลกว้างขวางมากเกินไปไม่สามารถที่จะปกครองดูแลทำนุบำรุงได้ทั่วถึง จึงพิจารณาของเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้เล็กลงมาอีกเพื่อเหมาะสมกับกำลังเงิน รายได้ ของท้องถิ่นที่จะทำการปกครองดูแลและทำนุบำรุงท้องถิ่นได้ทั่วถึง จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล เมื่อปี พ.ศ. 2492 ลงเหลือพื้นที่การปกครอง 27.2 ตารางกิโลเมตร และ ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่สอด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

และเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยว่า เทศบาลเมืองแม่สอด มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้ควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.เทศบาล มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2496 สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล “นครแม่สอด” ตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 และมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองแม่สอด เป็น “เทศบาลนครแม่สอด”โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดเป็นคณะผู้บริหาร

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป