เทศบาลนครแม่สอดประชุมการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

เทศบาลนครแม่สอดประชุมการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

เทศบาลนครแม่สอดประชุมการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

                ที่ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอดประชุมการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกกองงานเข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจากในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และกำหนดให้ส่วนราชการจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศฯ ดังกล่าว โดยการจัดทำคู่มือประชาชนประกอบด้วย โครงสร้างของข้อมูลภายในระบบคู่มือ , การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานก่อนการเข้าใช้งานระบบการติดต่อประสานงานข้อมูลรายชื่อกระบวนงานและชื่อผู้ใช้งานเข้าระบบ , กระบวนการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศฯ  , กระบวนการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศฯ ของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาคและ อปท. โดยการจัดทำคู่มือประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศฯให้เป็นสากล และเพื่อเป็นรองรับการพัฒนาเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป