เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมหารือสามฝ่ายเทศบาลโรบินสันและชุมชนในพื้นที่ ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมหารือสามฝ่ายเทศบาลโรบินสันและชุมชนในพื้นที่ ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมหารือสามฝ่ายเทศบาลโรบินสันและชุมชนในพื้นที่ ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

                ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสิรฐ ปวงละคร นายกุล เครือวีระ นายธีระยุทธ ฉันติกุล  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ผู้จัดการ ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายกฏหมาย เจ้าหน้าที และพนักงาน ห้างโรบินสัน  ประธานชุมชน และประชาชนที่มีที่พักอาศัย ติดกับเขตก่อสร้างห้างโรบินสัน และใกล้เคียง ได้มาร่วมประชุมปรึกษาหารือ พูดคุยกัน ถึงแนวทางการ ป้องกันปัญหาด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจากมีการก่อสร้างห้างโรบินสันเสร็จแล้ว ทั้งทางด้านการระบายน้ำที่จะมามากตอนฤดูน้ำหลาก โดยทางโรบินสันได้วางแผนเตรียมการ วางท่อระบายน้ำรอบพื้นที่ และสร้างพนังกั้นกันน้ำย้อนกลับ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมฝุ่นละออง จะปลูกต้นไม้รอบบริเวณ สร้างความสดชื่น ความร่มรื่น ระบบการจัดเก็บขยะที่เป็นห้องเก็บโดยเฉพาะ และ การดูแลรักษาความปลอดภัยเวลากลางคืนไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมต่างๆ โดยการพูดคุยทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือและเข้าใจกันเป็นอย่างดี ซึ่งการประชุมหารือกันในครั้งนี้ จะได้นำข้อมูลความตกลง และ ข้อสรุปต่างๆนำไปร่างหนังสือทำข้อตกลงร่วมกันให้รับทราบทุกฝ่ายเป็นรายลักษ์อักษรกันอีกทีในโอกาสต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 //////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป