เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในช่วงบ่าย

เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในช่วงบ่าย

เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในช่วงบ่าย

 ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้า และศูนย์การประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด  กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการ และคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด ได้ออกหน่วยมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในช่วงบ่าย 10 ชุมชน โดยในครั้งนี้  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายถิรยุทธ  ฉันติกุล  รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ร่วมพบปะประชาชนที่มารับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ด้วย และได้มีข่าวประชาสัมพันธ์ถึงความคืบหน้าของการทำงานในส่วนต่างๆของเทศบาล เพื่อเป็นการประชาชน และฝากประชาสัมพันธ์ถึงการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้พิการ กับสภาพอากาศในช่วงนี้ที่มีความแปรปรวน ทั้งหนาวเย็น และมีฝนตกในพื้นที่ อาจจะทำให้ป่วยได้ จึงควรใส่เสื้อผ้าให้ร่างการอบอุ่นอยู่เสมอและหากมีอาการป่วยให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้ทันท่วงที และเรื่องของไฟไหม้บ้านที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว เพราะเป็นช่วงที่อากาศแห้งเกิดไฟไหม้ได้ง่าย จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ภายในบ้านหากมีการชำรุดให้เปลี่ยน และไม่ประมาทในการจุดธูป จุดเทียน ภายในบ้าน หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถแจ้งหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-531222  และ 055-531199 หรือสายด่วน 199  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป