เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการฝึกอาชีพคืนคนดีสู่สังคม

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการฝึกอาชีพคืนคนดีสู่สังคม

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดโครงการฝึกอาชีพคืนคนดีสู่สังคม

                ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  ว่าที่ไพฑูรย์  ปริญญาธรรมกุล รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพคืนคนดีสู่สังคม โดยมีนายปริญญา ปั้นงาม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด และเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับและมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน  โดยมีวิทยากรจากกลุ่มแม่บ้านและเจ้าหน้าที่คุมประพฤติให้ความรู้กับผู้ที่เข้าอบรมในการทำพรมเช็ดเท้า การทำไม้กวาด เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

                โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครแม่สอด กับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อตนเองและสังคม เป็นการเพิ่มทักษะอาชีพสร้างรายได้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป โดยใช้หลักเมตตาธรรม ให้โอกาสผู้ที่กระทำผิดกลับตัวเป็นคนดี คืนความรักให้ครอบครัว คืนความสุขให้ชุมชน ไม่เป็นภาระต่อสังคมตามเป้าหมายหลักในการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติที่ต้องการแก้ไขฟื้นฟูผู้กรทำผิดในชุมชน ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป