เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดตาก จัดการอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดตาก จัดการอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดตาก จัดการอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน

                ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการอบรมการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยมีเรือโท พลัฎฐ์ ทัพพัฒนะ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 150 คน

                ในการจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประนอมและระงับข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน อำเภอแม่สอด จังหวัดตากในครั้งนี้ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นให้แก่ประชาชน ทั้งนี้การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเป็นทางเลือกในการทำงานของกระบวนการยุติธรรมที่สามารถนำมาใช้เพื่อยุติข้อพิพาทของประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะเป็นการลดประมาณคดีสู่ศาล และทำให้ประชาชนผู้มีปัญหาข้อพิพาทได้หาทางออกร่วมกันอย่างสันติ ในการฝึกอบรมวันนี้จึงเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการของกลุ่มมวลชนต่างๆ โดยจะเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม การแบ่งกลุ่มยกตัวอย่างกรณีศึกษา และศิลปะในการเจรจาไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท การจัดทำสัญญาประนีประนอมความ โดยได้รับความรู้จากคณะวิทยากร ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยหวังว่าเมื่อผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้กลับไปทำหน้าที่ของผู้ประนอมข้อพิพาทได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและชุมชนต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป