เทศบาลนครแม่สอดร่วมประชุมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดร่วมประชุมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดร่วมประชุมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานครแม่สอด

                ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์  คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานครแม่สอด จ.ตาก สู่รูปแบบการบริหารจัดการท้องถิ่นพิเศษเต็มรูปแบบ ตามแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความเหมาะสมและองค์ประกอบที่มีความจำเป็นในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ที่สะท้องให้เห็นถึงความจำเป็นของการมีอำนาจหน้าที่พิเศษตามรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ , เพื่อศึกษาแนวโน้มทิศทาง แนวคิดและกระบวนการในการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ในมิติต่างๆ คือ มิติด้านสังคมวัฒนธรรม มิติด้านการค้าการลงทุน มิติด้านการศึกษา มิติด้านการสาธารณสุข และมิติด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและสันทนาการ และเพื่อศึกษาปัจจัย บทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่มีผลต่อการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ “นครแม่สอด” เพื่อให้นครแม่สอดเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆทั่วประเทศที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป