เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก

เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก

เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายบรรเจิด  บาวัลย์รัตนากุล รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก โดยมี ดร.ชัยณรงค์  มะเดชระ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ระมาด ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี และผู้แทน จากทุกๆเทศบาลของจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  , เรื่องการดำเนินการในคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก และเรื่องโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดนตาก กับการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2558 โดยจะได้เดินทางไปดูงานด้านบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตาก และ แนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป