เทศบาลนครแม่สอดเปิดศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดเปิดศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดเปิดศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลแม่สอด

                ที่ เทศบาลนครแม่สอด นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้ ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิด ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  โดยในครั้งนี้มีคณะทำงาน  รองนายกเทศมนตรี  ปลัด  รองปลัด เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครแม่สอด และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย  

                โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล  ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล อำเภอแม่สอด เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในระดับพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษตาก อีกทั้งประสานงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่น ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอันจะส่งผลให้เกิดการค้า การลงทุนที่มากขึ้น ส่งเสริมการค้าขายชายแดน และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น ประชาชนมีความสุขมากขึ้น โดยในศูนย์ประสานงานและคลินิกนักลงทุนจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลากมิติ จากคณะทำงานของแต่ละตำบล เข้าใจ เข้าถึง ข้อมูลทุกพื้นที่ ทั้งเรื่องการใช้ที่ดินในพื้นที่ การกำหนดผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การเร่งรัดขอถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ เพื่อรองรับการลงทุน และ เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในทุกตำบล รับ AEC/////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป