เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้ให้การต้อนรับนายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมด้วยคณะ  ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและรับทราบการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครแม่สอด โดยมีผู้เข้าร่วมการต้อนรับได้แก่ คลินิกอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครแม่สอด ผอ.การกองสาธารณะสุขเทศบาลนครแม่สอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด  รองผอ. โรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งการเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเขตเทศบาลนครแม่สอดในภาพรวมและปัญหาอุปสรรค   การบริหารจัดการศูนย์สั่งการของ โรงพยาบาลแม่สอด และเทศบาลนครแม่สอด  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษของโรงพยาบาลแม่สอดและเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆดังกล่าวต่อไปในอนาคต///////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว โดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป