เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.

เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย.

เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. 

        ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น3เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ   ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับ นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สาย และคณะ จากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กว่า 60 คน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอด สืบเนื่องจากที่มีประกาศจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กำหนดให้อำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ในระยะที่2 เพื่อให้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบังเกิดผลเป็นรูปแบบ  โดยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและประชาชนของอำเภอแม่สายมีการเตรียมพร้อมและได้รับประโยชน์ในการพัฒนาเป็นเขพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างสูงสุด จึงได้มีการจัดการศึกษาดูงานในช่วงวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558 โดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ ได้ให้ข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อม / ผลกระทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอดเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายต่อไป

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป